ประเด็นการนิเทศเพื่อเตรียมรับ  re-accreditation    กลุ่มการพยาบาล (ด้านนโยบายและแผน, HUR,HRD )  หอผู้ป่วย/หน่วยงาน............................................

ประเด็นการนิเทศ

ขอบเขตการนิเทศ

ผลการนิเทศ/สิ่งที่น่าชื่นชม

ประเด็นพัฒนา

1. การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กลุ่มการฯกับแผนปฏิบัติของหน่วยงาน

1.1 แผนปฏิบัติของหน่วยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มการพยาบาล/สอดคล้องกับเป้าหมายและประเด็นพัฒนาของหน่วยงาน

1.2 ขณะนี้มีโครงการอะไรบ้างที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน

1.3 การดำเนินการตามแผนดังกล่าวได้ % ? มีผลลัพธ์อะไรบ้าง

1.3 ประสิทธิภาพของการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติรับรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานเป็นอย่างไร

 

 

2. แนวทางการประเมินและพัฒนาcompetency บุคลากรในหน่วยงาน (HRD)

2.1 ขอดูผลการประเมิน competency รายบุคคล

2.2 รายการประเมิน competency สอดคล้องกับลักษณะงาน

2.3 มีวิธีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าทำงานอย่างมีคุณภาพ

2.4 มีวิธีการอย่างไรที่ทำให้มั่นใจว่าพยาบาลที่ปฏิบัติในหน่วยงานมี competency ที่เหมาะสม

2.5 มีการส่งเสริมให้บุคลากรนำผลการประเมิน competency มาพัฒนาตนเองและหน่วยงานอย่างไร

 

 

3.การบริหารบุคลากร (HUR)

3.1 การวิเคราะห์ความเพียงพอของอัตรากำลังของหน่วยงาน                  1) Staff mix ,NHPPD 2) Productivity  เป็นอย่างไร

3.2 การรับรู้ของบุคลากรในการแบ่งประเภทผู้ป่วย เป็นอย่างไร รับรู้ตรงกันหรือไม่ ใช้เกณฑ์ใด

3.3 อะไรคือแนวทางที่ได้ผลในการลดปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ

3.4 มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างไร อะไรคือแรงจูงใจที่พลังสูงที่ดำเนินการแล้วได้ผลดี

 

 

ประเด็นการนิเทศ

ขอบเขตการนิเทศ

ผลการนิเทศ/สิ่งที่น่าชื่นชม

ประเด็นพัฒนา

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ประเด็นใดที่เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยไม่พึงพอใจมากที่สุด และดำเนินการแก้ไขอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ผลการแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าว ผลลัพธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการนิเทศเพื่อเตรียมรับ  re-accreditation    กลุ่มการพยาบาล (การบริหารความเสี่ยง ) หอผู้ป่วย/หน่วยงาน.......................................................

 

ประเด็นการนิเทศ

ขอบเขตการนิเทศ

ผลการนิเทศ/สิ่งที่น่าชื่นชม

ประเด็นพัฒนา

4. การบริหารความเสี่ยง

4.1 การ deploy WP ที่จำเป็น

4.2 ความเสี่ยงทาง clinic มีอะไรบ้าง หน่วยงานนี้ประกันเรื่องอะไร

4.3 มีการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

4.4 ความเสี่ยงสำคัญของหน่วยงาน Sentinel event ที่หน่วยงานเฝ้าระวัง มีการแก้ปัญหาอย่างไร ผู้ปฏิบัติทราบแนวทางปฏิบัติจากการทำ RCA,FMEA หลังการจัดทำกลยุทธ์ หรือไม่

4.5  ทำอย่างไรจึงจะค้นหาความเสี่ยงในหน่วยงานได้ครอบคลุม

4.6  มีวิธีการกระตุ้นให้หน่วยงานค้นหาความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างไร

4.7  มีเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงทางคลินิกในภาพรวมของหน่วยงานอย่างไร

4.8  มีการวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานอย่างไร

4.9 รู้ได้อย่างไรว่ามีการแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาแล้ว

4.10 จะวัดประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการนิเทศเพื่อเตรียมรับ  re-accreditation    กลุ่มการพยาบาล (ด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล) หอผู้ป่วย/หน่วยงาน.........................................

ประเด็นการนิเทศ

ขอบเขตการนิเทศ

ผลการนิเทศ/สิ่งที่น่าชื่นชม

ประเด็นพัฒนา

5. QA

   5. 1 Nursing  process

 

5.1.1          แบบประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน/สาขา ตรงกับสมรรถนะงาน+ HPH+discharge plan

 

 

 

 

5.1.2          5.1.2  การนำข้อมูลจากการประเมินปัญหาผู้ป่วยมาใช้ในการวางแผนการพยาบาลอย่างไร (ต้องดูผู้ป่วย&โรค&Clinical Risk) ®  ดูแผนการพยาบาล)

 

 

 

 

 

5.1.3          ผลลัพธ์กับกิจกรรมพยาบาลและผลลัพธ์ในภาพรวมสอดคล้องกันหรือไม่

 

 

 

 

 

5.1.4          ดูเรื่องการบันทึกทางการพยาบาลที่แสดงให้เห็นถึงการใช้กระบวนการพยาบาล

 

 

 

 

 

ประเด็นการนิเทศ

ขอบเขตการนิเทศ

ผลการนิเทศ/สิ่งที่น่าชื่นชม

ประเด็นพัฒนา

    5. 2. Discharge plan

5.2.1 ระบบของการวางแผนจำหน่ายในกลุ่มโรคที่หน่วยงานกำหนดเป็นอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 สอบถามผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตัวที่บ้านทำอย่างไรบ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 การเชื่อมโยงกับ PCU ระบบส่งต่อ เป็นอย่างไร (การดูแลต่อเนื่อง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการนิเทศ

ขอบเขตการนิเทศ

ผลการนิเทศ/สิ่งที่น่าชื่นชม

ประเด็นพัฒนา

    5.3  Case manage ment/disease  management

5.3.1 ให้พิจารณากลุ่มโรค    มีการรักษาสมเหตุผล

       - LOS , วันนอน, การใช้ยา,  Lab , การตรวจพิเศษ, IC &

         complication

 

 

 

 

 

 

 

   5. 4. Evidence base

5.4.1 ถามผู้ปฏิบัติว่านำผลการวิจัย/นวัตกรรมเรื่องใดบ้างที่นำมาแก้ปัญหาของผู้ป่วย

    

 

 

 

 

 

 

    5.5  การบำบัดทางการพยาบาล

5.5.1 ในหน่วยงานมีวิธีการบำบัดทางการพยาบาลอย่างไรบ้าง

       Pain , วด, การผ่อนคลาย, Palliative case