หน้าที่ 1   2    3   4     
 
        การเตรียมตัวเพื่อการคลอด

    การฝึกเพ่งจุดสนใจ

 

  การเพ่งจุดสนใจเป็นวิธีที่ใช้เบี่ยงเบนความสนใจของคุณแม่ จากความไม่สุขสบาย เมื่อมดลูกหดรัดตัวแรงขึ้น นานขึ้น และถี่ขึ้น โดยใช้สายตาเพ่งมองไปยังจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดนิ่ง และอยู่ในระดับสายตา เมื่อความสนใจถูกเบี่ยงเบนไป สมองจะรับรู้ความไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นในระยะคลอด ลดลง และสามารถผ่อนคลายได้มากขึ้น

 

 

การฝึกลูบหน้าท้อง

                     การใช้มือลูบหน้าท้อง เป็นการกระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่บริเวณผิวหนัง ซึ่งจะช่วยยับยั้งการส่งกระแสความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้น และช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของคุณแม่จากความไม่สุขสบายในระยะคลอด ด้วย ดังนั้นคุณแม่จึงรับรู้ความเจ็บปวดน้อยลง

 

 

วิธีปฏิบัติ : การลูบหน้าท้อง มี 2 วิธี คือวิธีใช้มือสองข้าง และวิธีใช้มือข้างเดียว
เมื่อหายใจเข้าออก 1 ครั้ง จะลูบหน้าท้องเสร็จ 1 ครั้ง พร้อมกัน

1. วิธีใช้มือสองข้าง:
วางมือสองข้างเหนือหัวหน่าว ขณะหายใจเข้าใช้มือลูบผ่านขาหนีบ วนขึ้นไปตามด้านข้าง ของหน้าท้องด้านขวาและด้านซ้าย ไปบรรจบกันที่ยอดมดลูก และลูบลงมาตามแนวกลางหน้าท้อง จนถึงหัวหน่าวขณะหายใจออก

 

 

 

 

 

 

2. วิธีใช้มือข้างเดียว :
        วางมือข้างใดข้างหนึ่งเหนือหัวหน่าว ส่วนอีกข้างหนึ่งไว้วางไว้ข้างลำตัว ขณะหายใจเข้า ลูบมือผ่านขาหนีบ วนขึ้นไปตามด้านข้างของหน้าท้องถึงยอดมดลูก และลูบวนไปอีกด้านหนึ่ง จนถึงหัวหน่าวขณะหายใจออก
    

         หน้าที่ 1   2   3          

2.