ทำไมต้องมีโรงเรียนพ่อแม่

             เด็กวัย 0-5 ปี อยู่ในระยะสำคัญของชีวิต เป็นวัยรากฐานของการพัฒนาความเจริญเติบโต ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา   โดยเฉพาะด้านสมอง ซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีความสำคัญเหมาะสมที่สุด ในการปูพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกเหนือจากการอยู่รอดปลอดภัย โดยเฉพาะ 2 ปีแรกของชีวิตซึ่งเป็นระยะที่ร่างกายและสมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีที่สุดทั้งด้านร่างกายและสมอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาได้เต็มศักยภาพ หากเด็กในวัยนี้ได้รับการดูแลให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจ ความคิด และสติปัญญาอย่างถูกต้อง โดยมีครอบครัวเป็นหลักเหมาะสมกับวัยแล้ว เด็กจะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

            โรงเรียนพ่อแม่หมายถึง บริการท่จัดขึ้นสำหรับการให้ความรู้พ่อแม่ ดำเนินการในสถานที่จัดไว้ให้เป็นสัดส่วน อาจอยู่ในอาคารหรือนอกอาคารของสถานบริการสาธารณสุข มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสอนพ่อแม่ สงบเงียบ ไม่มีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเดินผ่านไปรบกวนให้ขาดสมาธิ แสงสว่างเพียงพอ มีบรรยากาศการให้ความรู้ที่เป็นกันเอง มีกระบวนการสอนที่ผู้รับอบรมมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นเพื่อให้พ่อแม่มีความรู้ เจตคติ และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยมีหลักสูตร สื่อ แผนการสอนที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกายและอารมณ์

            การสอนในโรงเรียนพ่อแม่มุ่งให้ความรู้แก่พ่อแม่ ใน 3 ระยะ

             1.ระยะแม่ตั้งครรภ์ การให้ความรู้แก่พ่อแม่อย่างน้อยสองครั้ง คือครั้งแรกที่มาฝากครรภ์ ในช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ และครั้งที่สอง เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไปหรือระยะใกล้คลอด
             2.ระยะหลังคลอด 1-3วัน การให้ความรู้ขณะที่แม่หลังคลอดยังพักฟื้นภายในโรงพยาบาล โดยนำพ่อเข้าร่วมรับความรู้ด้วย
             3.ระยะที่พ่อแม่นำเด็กมารับบริการที่คลินิคสุขภาพเด็กดี ระยะเวลาที่ให้ความรู้
                  ครั้งที่1 ช่วงเด็กอายุ 2-4 เดือน
                  ครั้งที่ 2 ช่วงเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี
                  ครั้งที่ 3 ช่วงอายุ 1-2 ปี
                  ครั้งที่ 4 ช่วงอายุ 3 ปีขึ้นไป
               

              หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์ และสามี
                บทบาทของพ่อแม่
                การดูแลสุขภาพของแม่ระยะตั้งครรภ์
              หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 32 สัปดาห์  ขึ้นไปและสามี
                การเตรียมตัวสำหรับการคลอด
                การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
                การออกกำลังกายและฝึกการหายใจ สำหรับการคลอด
              หญิงหลังคลอด 1-3 วันและสามี
                การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด
                ความสำคัญของพ่อในการอบรมเลี้ยงดูลูก
               การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
                การดูแลสุขภาพจิตแม่หลังคลอด
                การวางแผนครอบครัว
              พ่อแม่เด็กอายุ 2 เดือน
                การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และให้อาหารตามวัย
                เลี้ยงลูกให้ฉลาด
                ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กที่พบบ่อย
                ภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน 
               
พ่อแม่เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี
 
            การประเมินการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ
                เลี้ยงลูกให้ฉลาด
                การสร้างวินัยให้กับลูก
                ปัญหาการเลี้ยงลูกและพฤติกรรมที่พบบ่อย

                
พ่อแม่เด็กอายุ1-2 ปี
                การสร้างวินัยให้กับลูก
                ปัญหาการเลี้ยงดูที่พบบ่อย
                ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อย
                การเล่น การเล่านิทานสำหรับเด็ก
                พ่อแม่เด็กอายุ 2-3 ปี
                เลี้ยงลูกให้ฉลาดทางเชาว์ปัญญาและอารมณ์
                การส่งเสริมภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพ
                ปัญญาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย
                การเตรียมตัวสู่โลกกว้าง พฤติกรรมที่พบบ่อย

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย      

ปัญหาทางพฤติกรรมที่พบบ่อย